همه نوشته در مجموعه

کانادا

کار در کانادا

کانادا از جمله کشورهای مهاجرپذیر است که افراد زیادی به دنبال مهاجرت به این کشور و کار در کانادا هستند. سیاست های مهاجرتی و برنامه های کاری این کشور دائما در حال گسترش و پیشرفت است. کانادا جمعیتی رو به پیری دارد و به نیروی متخصص برای بسیاری از مشاغل احتیاج دارد. این موضوع باعث…